Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje lukostřeleckého zboží, kuší a příslušenství mezi společností Stanislav Vidím - JASA ARCHERY DIRECT (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

 Prodávající:

Stanislav Vidím - JASA ARCHERY DIRECT, IČ: 10192841, se sídlem Bohdalec 1487/3, 140 00, Praha 4 - Michle lukostřelecký areál, podnikající na základě živnostenských listů a koncesní listiny vydaných živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 4. Evid. č. 310006-18272001, 310006-740392, 310006-719392, Koncesní listiny:310004-161344 a dalších. Tel: +420602334354, e-mail: obchod@archery.cz; kontaktní adresa: Stanislav Vidím, Bohdalec 1487/3, 140 00  Praha 4.

Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání včetně tel. čísla).

Otevírací doba

Obchod na adrese Bohdalec 1487/3, 140 00, Praha 4 – Michle, lukostřelecký areál :

 • Pondělí: 13:00 - 20:00
 • Středa: 13:00 - 20:00
 • Čtvrtek: 13:00 - 20:00
 • Pátek: 9:00 - 13:00
 • Neděle: 15:00 - 19:00

Poptávky - Objednávky přes internetový obchod na adrese www.archery.cz  24h denně, 7 dní v týdnu. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Ceníky

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy závazná u zboží „na skladě“. U zboží „na objednávku“ či „s dotazem“ je cena informativní a kalkulace skutečné ceny bude tazateli sdělena písemně. Teprve po odsouhlasení ceny zákazníkem je cena platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího v závislosti na kursu EUR/USD/CZK vzhledem k tomu že se jedná o zboží vyrobené v zahraničí.

Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní.

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku potvrzení poptávky, která se změní v objednávku. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat /poptávat/ je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.archery.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@archery.cz
 • osobně
 • telefonicky, lze-li specifikovat přesně zboží a je-li zákazník již zaregistrován kvůli přesné dodací adrese a kontaktům

Prodávající bude kontaktovat kupujícího nejpozději do tří pracovních dnů ode dne obdržení poptávky

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou). V souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………….... Datum a podpis.
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, nemusí být v původním obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem

III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. tětivy, šípy, spotřební materiál a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží vrátíme.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží
 • Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Platební podmínky

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Dodací podmínky

 • Osobní odběr: 
 • Přepravní službou České pošty jako obchodní balík na dodanou adresu Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@archery.cz .

Záruční podmínky a reklamační podmínky

Na zboží zakoupené v našem www.archery.cz koncovými zákazníky  platí stejné záruky, jako kdyby bylo za-koupeno v naší prodejně. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, nebo jsou upraveny v záručním listu

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

- na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Obecně platí 24 měsíční záruční lhůta.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Vyřízení reklamace zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, zejména při zaslání zboží k výrobci do zahraničí 30 – 60 dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

V Praze dne 1.1.2015

 


X

Síla Lb/Kg/N

Lb (#)
Kg
N

Nátah, délka palce "/cm

Palce "
cm
 

Váha gr/g

gr
g

Rychlost fps/mps

fps
mps